ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του προϊόντος (επουσιώδης έλλειψη ανταπόκρισης στην περιγραφή ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά), και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα. Άλλως κατά την καλή πίστη, εύλογος χρόνος για τη διαπίστωση τέτοιων εξωτερικών ελαττωμάτων, θεωρείται το διάστημα των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Στο διάστημα αυτό ο πελάτης οφείλει να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση από ευθύνη του. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης ελαττώματος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε εύλογο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους από τον πελάτη, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα. Ο όρος αυτός ισχύει για αποστολή εμπορευμάτων στη διεύθυνση που θα ορίσει ο πελάτης και δεν ισχύει για παραδόσεις ειδών από φυσικά καταστήματα (τρόπος παραλαβής, όπου το είδος ανοίγεται και ελέγχεται από τον πελάτη κατά την παράδοση στο κατάστημα.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η επιστροφή προϊόντων χρεώνεται σε βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Στην περίπτωση 1. και 2. του παρόντος, ο πελάτης δικαιούται εξαρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος παρουσιάζει έλλειψη ανταπόκρισης ως προς τη σύμβαση. Εφόσον η έλλειψη ανταπόκρισης αφορά ειδικά την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος στο προϊόν, τότε για τη βεβαίωση της έλλειψης ανταπόκρισης -του πραγματικού ελαττώματος- θα πρέπει γίνει έλεγχος και να εκδοθεί τεχνική βεβαίωση εκ μέρους του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή στα πλαίσια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος). Κατά την επιστροφή των προϊόντων, σε περίπτωση έλλειψης ανταπόκρισης στη σύμβαση και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται είτε αποκατάσταση του προϊόντος άλλως μείωση του τιμήματος ή σε περίπτωση ουσιώδους έλλειψης ανταπόκρισης, ακύρωση της πώλησης και επιστροφή των εκατέρωθεν παροχών. Εφόσον η έλλειψη ανταπόκρισης είναι ουσιώδης και διαπιστωθεί και γνωστοποιηθεί στον πωλητή εκ μέρους του πελάτη, εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση του πράγματος, τότε θα γίνεται πάντοτε κατά νόμον, εφόσον ο πελάτης δεν δηλώσει ότι επιθυμεί την αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος, επιστροφή του είδους στην εταιρεία και του τιμήματος προς τον πελάτη και ακύρωση της πώλησης. Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν σε χρόνο που θα συμφωνείται από τα μέρη, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα παραρτήματα, παρελκόμενα και τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier. Σε περίπτωση υπαναχώρησης και ακύρωσης της πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους (δηλαδή με επιστροφή μετρητών σε περίπτωση που η αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση τέτοιας κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης της αξίας της αγοράς μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την επιστροφή του ποσού, εξαντλείται στην δήλωση της ακύρωσης της συναλλαγής προς συνεργαζόμενη με αυτήν τράπεζα που εξυπηρετεί τις συναλλαγές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (η οποία εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του πελάτη, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας τράπεζα η οποία ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη. Στην περίπτωση εξόφλησης της αγοράς με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος (το τελευταίο από την ημέρα της επιστροφής του προϊόντος). Σε περίπτωση υπαναχώρησης και ακύρωσης της πώλησης, εφόσον τα προϊόντα επιστραφούν εκ μέρους του πελάτη, μερικά ή ολικά κατεστραμμένα ή ελλιπή ως προς τα συστατικά ή παραρτήματά τους (και οι βλάβες ή οι ελλείψεις δεν είναι συνέπεια της έλλειψης συμμόρφωσης), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου σε συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής με το σύνολο ή μέρος της απαίτησης του πελάτη για την απόδοση του καταβληθέντος τιμήματος. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

Για παραγγελείες ανω των 100€